การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อที่ 1 อัตรากำลัง.pdf
หัวข้อที่ 1 อัตรากำลัง.pdf
หัวข้อที่ 3 เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรฯ.pdf
หัวข้อที่ 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ฯ.pdf
หัวข้อที่ 4 การประเมินครูผู้ช่วยฯ.pdf

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล