ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ตั้งอยู่บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 0-4487-1240 e-mail bungkhla@yahoo.com

Website : http://cbk.chaiyaphum.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ คือหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า

1.4 มีเนื้อที่ 40 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา

2. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2455 โดยนายอำเภอเมืองชัยภูมิ คือ ขุนบรรณาการรังสฤษดิ์ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านค่าย 2 (วัดตาลเดี่ยว) มีนายอยู่ เป็นครูคนแรก อาศัยศาลาวัดหลังเล็ก ๆ หลังคามุงแฝกเป็นที่สอน จัดการสอนโดยไม่มีหลักสูตร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2486 โอนมาสังกัดตำบลหนองหาแซง เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงรียนประชาบาลตำบลหนองนาแซง 7 (วัดตาลเดี่ยว) และวันที่ 30 ตุลาคม 2511 ย้ายมาอยู่ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบันคือ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

พ.ศ. 2531 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีโรงเรียนยุบรวมมาเรียนร่วมดังนี้

1. โรงเรียนบ้านโนนแดง

2. โรงเรียนบ้านกุดโง้ง

3. โรงเรียนบ้านหนองฉิม

4. โรงเรียนบ้านสัมพันธ์

3. ข้อมูลอาคารสถานที่

3.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้

อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง

1) อาคารเรียน ป. 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย มี 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

2) อาคารเรียน ป. 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย มี 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

3) อาคารเรียน ป. 1 ฉ ใต้ถุนสูง มี 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

4) อาคารเรียน สปช. 105/29 มี 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

อาคารฝึกงาน แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง

อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 จำนวน 1 หลัง

ห้องน้ำห้องส้วม แบบสปช. 601/26 จำนวน 3 หลัง

บ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง

3.2 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน แบ่งเป็น

ชั้น อ.2 - อ.3 = 1 : 1

ชั้น ป.1 – ป.6 = 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1

ชั้น ม.1 – ม.3 = 1 : 1 : 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

รหัส Smis 8 หลัก :

รหัส Obec 6 หลัก :

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

ที่อยู่ :

ตำบล :

อำเภอ :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

ระดับที่เปิดสอน :

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

อีเมล์ :

เว็บไซต์ :

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

1036100089

36010060

100089

ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

CHUMCHONBANBUNGCHlAWITTAYA

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านบุ่งคล้า

บุ่งคล้า

เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

36000

044-871212

-

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

1 มกราคม 2455

cbk.chaiyaphum1.go.th

http://http://cbk.chaiyaphum1.go.th

ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า

14 กม.

14.5 กม.