ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

1.  ข้อมูลทั่วไป                   

1.1  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา   ตั้งอยู่บ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่  11  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36000  โทรศัพท์  0-4487-1240   e-mail bungkhla@yahoo.com  

Website : http://cbk.chaiyaphum.com    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1

1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

1.3   มีเขตพื้นที่บริการ   คือหมู่ที่  3  หมู่ที่  8  และหมู่ที่  11  ตำบลบุ่งคล้า    

            1.4  มีเนื้อที่  40  ไร่  2  งาน  82  ตารางวา

2.  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

                โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.. 2455 โดยนายอำเภอเมืองชัยภูมิ  คือ  ขุนบรรณาการรังสฤษดิ์   เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านค่าย  2 (วัดตาลเดี่ยว)  มีนายอยู่  เป็นครูคนแรก  อาศัยศาลาวัดหลังเล็ก ๆ  หลังคามุงแฝกเป็นที่สอน  จัดการสอนโดยไม่มีหลักสูตร

                วันที่  4  กุมภาพันธ์  2486  โอนมาสังกัดตำบลหนองหาแซง  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงรียนประชาบาลตำบลหนองนาแซง 7  (วัดตาลเดี่ยว)         และวันที่  30  ตุลาคม  2511  ย้ายมาอยู่ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

                พ.ศ.  2513  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

                พ.ศ.  2520  เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบันคือ  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

                พ.ศ.  2531  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                พ.ศ.  2535  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่    ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และโรงเรียนบ้านโนนแดงเรียนรวม