บุคลากรนายถนอมจิต  อินทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ

นางประทานพร  คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายทวิช  อาจสนาม
ครู  ชำนาญการพิเศษ

นางปฐม  แข็งการ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางคำเลาะ  จำเริญจิต
ครู   ชำนาญการพิเศษนางศรีประไพ  พรหมณี
ครู  เชี่ยวชาญ
นายสุดใจ  ยอดชัยภูมิ
ครู  ชำนาญการ

นางสาวทักษินันท์  หิรัญเกิด
ครู  ชำนาญการพิเศษ


นางสาวชไมพร  ธงค์ภักดิ์ 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายนิพนธ์  จำเริญจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญโฮม  ระดาบุตร
ครู  ชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์  คำหงษา
ครู  ปฎิบัติการ